Sen no Hatou, Tsukisome no Kouki

Sen no Hatou, Tsukisome no Kouki